Chủ nhật09152019

LAST_UPDATE10:23:53 AM

Lịch làm việc

 

Thứ B  TT .Thu      N.T.K.Hoa                                                                                              

Hai 

dd/mm/yyyy

S   X (CS2)              
C   X (CS2)              
T          
     

Ba

dd/mm/yyyy

S   X              
C   X              
T                  

dd/mm/yyyy

S                
C                
T                  

Năm

dd/mm/yyyy

S  X (CS2) X (CS2)              
C  X (CS2) X (CS2)              
T                  

Sáu

dd/mm/yyyy

S   X              
C   X              
T                  

Bảy

dd/mm/yyyy

S                  
C   X
             
T   X              

CN

dd/mm/yyyy

S  Tuần thứ tư mỗi tháng 
họp giao ban   
         
   
C CS1                
T